Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 382

protokols Nr. 11, 5. punkts

Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu
Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļas 15.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikuma Nr.73 „Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums” 15.punktu, ņemot vērā Izglītības komitejas 2012.gada 3.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-57/07), un Finanšu komitejas 2012.gada 10.jūlijā sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atvērt papildus speciālo pirmsskolas grupu izglītojamajiem ar jaukta tipa traucējumiem ar 2012.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF