Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 383

protokols Nr. 11, 7. punkts

Par dalību Nordplus programmā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Vakara vidusskolas dalību Nordplus programmā ar projektu „Tālmācības materiālu izveidošana vakarskolas skolēniem” laika posmā no 2012.gada 1.septembra līdz 2014.gada 1.martam.

2. Jūrmalas Vakara vidusskolai kā projekta vadošajam partnerim kopā ar Rakveres ģimnāziju (Igaunija) un Lizdeikas ģimnāziju (Lietuva) īstenot projektu, kura kopējās izmaksas ir 20 000 EUR.

3. Jūrmalas Vakara vidusskolas, kā projekta vadošā partnera izmaksas, ir 5117,69 LVL (7 281,82 EUR).

4. Projekta līdzfinansējumu 1279,42 LVL (1 820,45 EUR) apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada budžetā. Projekta priekšfinansējumu 767,65 LVL, t.sk. 226,81 LVL apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada budžetā, bet 540,84 LVL apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžetā, saskaņā ar pielikumu.

5. Jūrmalas Vakara vidusskolai nodrošināt projekta ieviešanu, par projekta norises gaitu regulāri informējot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.383

(protokols Nr.11, 7.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas Vakara vidusskola

Projekta nosaukums

Tālmācības materiālu izveidošana vakarskolas skolēniem

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

5117.69 Ls

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

3 071

0

3 071

3 188

1 308

0

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības

1 682

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

227

541

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

1 279

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

3 071

3 071

768

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

1 389

1 389

3 188

541

0


Lejupielāde: DOC un PDF