Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 384

protokols Nr. 11, 8. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības
programmā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros

Ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam Apvienotās Vadošās iestādes 2012.gada 6.jūlija vēstuli Nr.4.3-13/571P, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Konceptuāli atbalstīt projekta „Pārrobežu sadarbība peldēšanas sporta attīstībai” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Igaunijas–Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Sporta nodaļu projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Apvienotā Vadošā iestādē līdz 2012.gada 12.septembrim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF