Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 388

protokols Nr. 11, 16. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 20. oktobra nolikuma Nr. 37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums” 3.1.3. punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012. gada 10.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku ēdināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis” saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2012. gada 1. augustā.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” direktorei K.Andersonei.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.388

(protokols Nr.11, 16.punkts)

Maksa par darbinieku ēdināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis”

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Ēdināšanas pakalpojuma cena (LVL)

1.

Ēdināšanas pakalpojumi, t.sk.:

1.1.

Brokastis

1 porcija

0.42

1.2.

Pusdienas, t.sk.:

1 porcija

1.11

1.2.1.

zupa

„

0.28

1.2.2.

otrais ēdiens

„

0.83


Lejupielāde: DOC un PDF