Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 389

protokols Nr. 11, 18. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju
nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 22

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUGSTCELTNE” (vienotais reģistrācijas kods 40103000117) 2012.gada 18.jūnija iesniegumu Nr.1.2-1/2272 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2524 001) un dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2513 001) Jūrmalā, Ceriņu ielā 22, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 3.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4799, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums, dzīvokļu nodaļas izziņa, pilnvara.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.06-10/1297 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 3.jūlija protokolu Nr.07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AUGSTCELTNE” (vienotais reģistrācijas kods 40103000117) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2524 001) un dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2513 001) Jūrmalā, Ceriņu ielā 22.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF