Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 394

protokols Nr. 11, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 (protokols Nr.24, 35.punkts)
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 15.decembrī pieņēma lēmumu Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 2.punktā zemes gabala Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā nomniecei I.N. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā un līdz 2012.gada 1.maijam nojaukt patvaļīgi uzbūvētos žoga stabus uz zemes gabala un iebraucamā ceļa robežas.

Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 20.aprīlī saņēma I.N. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/156) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar sekojošo:

1. Lēmuma 1.punktā zemes gabala ar kadastra numuru 1300 001 1414 Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā nomniekiem N.K., J.F. un O.I. tika uzdots līdz 2012.gada 1.maijam nojaukt patvaļīgi uzbūvētos zemes gabalu sadalošos žogus. Iesniedzējas nomātais zemes gabals robežojas ar minēto personu nomātajiem zemes gabaliem, kā arī ar iebraucamo ceļu zemes gabalā un Vārnukroga ceļa ielu. Tātad, nojaucot žogu gar Vārnukroga ceļu, zemes gabals būtu neaizsargāts no nepiederošu personu iekļūšanas zemes gabalā Vārnukroga ceļš 20.

2. Ir uzsākts darbs pie projekta, kas paredz arī žoga izbūvēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projekta pabeigšanai ir nepieciešama tā saskaņošana ar visiem zemes gabala Vārnukroga ceļš 20 nomniekiem, kas izveidojušos nesaskaņu dēļ ar kaimiņiem jautājumos par zemes gabala lietošanu, patreizējā situācijā nav iespējams.

3. Zemes gabala Vārnukroga ceļš 20 domātas daļas nomniece N.K. ir pārsūdzējusi Lēmumu Administratīvajā rajona tiesā, tādejādi Lēmuma izpilde daļā par pienākumu uzlikšanu N.K. ir apturēta, pārējie zemes gabala nomnieki ar Lēmumu uzliktos pienākumus nav izpildījuši.

4. Iesniedzējs norāda uz to, ka radušās situācijas rezultātā, I.N. uzlikto pienākumu izpilde ir nelietderīga un dotajā brīdī nav iespējama.

5. Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, Iesniedzēja lūdz Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk tekstā - Domi) pagarināt uzlikto pienākumu izpildes termiņu.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz I.N. (personas kods ***) iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā vērā ņemami Iesniedzējas argumenti par to, ka katram nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības aizsargāt savu īpašumu no nepiederošu personu iekļūšanas tajā. Ierosinātajā administratīvajā lietā nav strīda arī par to, ka nomātā zemes gabala daļas norobežošana ir veikta patvaļīgi, neievērojot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. No Iesniedzējas sniegtajiem paskaidrojumiem ir redzams, ka I.N. veic nepieciešamās darbības patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai, bet zemes gabala Vārnukroga ceļš 20. Jūrmalā nomnieku konflikta dēļ nav iespējams Domes noteiktajā termiņā novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Lēmumā noteiktajā termiņā.

Domes ieskatā Lēmuma pieņemšanā vērā ņemams ir tas, ka I.N. Lēmuma izpildes termiņa laikā informē Domi par radušos situāciju un lūdz Lēmuma izpildes termiņa pagarinājumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Vispārīgo būvnoteikumu 62.punkta 62.6.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 5.decembra lēmuma Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Uzdot zemes gabala Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā nomniekam I.N. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.jūnijam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā saskaņot žoga novietni un izskatu vai nojaukt patvaļīgi uzbūvēto žogu.”

2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Lēmuma 1. un 2.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF