Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 395

protokols Nr. 11, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” konsultantes koordinatores I.O. 2012.gada 25.jūnijā iesniegto iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.2-1/2352) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 015 2610) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienības Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā īpašnieku A.K., I.P., O.T. un G.O. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.360 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14 , 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 015 2610), zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kalnu ielā 16/18 ar kopējo platību 8566m2 sadali, izveidojot piecas zemes vienības:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 3380m2, piešķirot adresi Kalnu iela 16;

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 1250m2, piešķirot adresi Kalnu iela 16A;

2.3. zemes vienību ar kopējo platību 1250m2, piešķirot adresi Kalnu iela 18;

2.4. zemes vienību ar kopējo platību 1315m2, piešķirot adresi Kalnu iela 18A;

2.5. zemes vienību ar kopējo platību 1371m2, piešķirot adresi Kalnu iela 18B.

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 3380kv.m. piešķirt adresi Kalnu iela 16, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Kalnu ielā 16, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu – zemes vienība Nr.1.

4. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 1250kv.m. piešķirt adresi Kalnu iela 16A, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Kalnu ielā 16A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu zemes vienība Nr.2.

5. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 1250kv.m. piešķirt adresi Kalnu iela 18, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Kalnu ielā 18, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu zemes vienība Nr.3.

6. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 1315kv.m. piešķirt adresi Kalnu iela 18A, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Kalnu ielā 18A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu zemes vienība Nr.4.

7. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 1371kv.m. piešķirt adresi Kalnu iela 18B, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Kalnu ielā 18B, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu zemes vienība Nr.5.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF