Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 397

protokols Nr. 11, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.566
„Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā,
Amatas ielā 1 un Jūrmalā, Amatas ielā 3”

Izskatot akcijas sabiedrības „Trasta Komercbanka” pilnvarotās personas A.T. 2012.gada 25.maijā iesniegto iesniegumu (Reģistrācijas Nr.1.2-1/1862) ar lūgumu piešķirt adresi mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēkas jaunbūvei Amatas ielā 1, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa konstatē, ka:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2010.gada 30.aprīļa komisijas lēmumu Nr.329 akceptēto „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas” tehnisko projektu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2011.gada 10.maijā lēmumu Nr.605 izdoto būvatļauju ir uzsākta mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecība.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.566 „Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Jūrmalā, Amatas ielā 3” svītrojot 1.punkta 1.4.apakšpunktu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF