Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 401

protokols Nr. 11, 31. punkts

Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.187„Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un ar 2012.gada 4.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu pirmo redakciju zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības publiskajā mājaslapā <www.jurmala.lv paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF