Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 492.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 19.jūlijāNr. 404

protokols Nr. 11, 36. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26
nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 14.maija lēmumu Nr.166 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jomas ielā 26” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Jomas ielā 26 659 m2 platībā atklātas autostāvvietas uzturēšanai. Zemesgabalam noteikts apgrūtinājums – zemesgabala lietošanas mērķis ar atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 1.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Jomas ielā 26 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3914 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 009 3914. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0047 9997.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.537 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss” zemesgabals iznomāts akciju sabiedrībai „Fēnikss” līdz 2012.gada 7.jūnijam atklātas autostāvvietas uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 19.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar akciju sabiedrību „Fēnikss” par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26, kadastra numurs 1300 009 3914, kopējā platība 659 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu līdz 2015.gada 7.jūnijam atklātas bezmaksas autostāvvietas uzturēšanai, paredzot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Jūrmalas gaisma” piecas auto stāvēšanas vietas. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 492.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 8.jūnija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF