Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 405

protokols Nr. 11, 37. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 0011” daļas nomas
līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bleste”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 26.marta lēmumu Nr.12 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Sloka 0011” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Sloka 0011 21866 m2 platībā pašvaldības funkciju nodrošināšanai – ielu, ceļu un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai-Lielupes krastmalas uzturēšanai, nostiprināšanai un publiskas pieejamības nodrošināšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 2.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Sloka 0011 ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0011 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 021 0006. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000480013.

Uz zemesgabala atrodas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bleste” īpašumā esošas būves – krasta nostiprinājuma būves Nr.052 un cauruļvadu estakādes būves Nr.051, pamatojoties uz 2001.gada 22.jūnija Pirkuma līgumu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Sabiedrība SVA” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bleste”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 19.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bleste” zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 0011”, kadastra apzīmējums 1300 021 0011, daļu 3936 m2 no kopējās platības 21866 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) uz pieciem gadiem īpašumā esošas būvju – krasta nostiprinājuma būves Nr.052 un cauruļvadu estakādes būves Nr.051, uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2010.gada 2.septembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF