Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 406

protokols Nr. 11, 38. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.decembra
nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 grozījumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 7.1.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas 2012.gada 14.februāra ziņojumu 1.1-33/1040, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izslēgt no 2010.gada 30.decembra patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lībiešu ielā 21 (kadastra numurs 1300 020 0703), kas sastāv no pamatskolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0703 001), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 020 0703 002), pagraba (kadastra apzīmējums 1300 020 0703 003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 0703, kopējā platība 5043 m2);

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF