Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 408

protokols Nr. 11, 40. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.375
„Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119
nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Jurmala Racing Team””

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.375 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Jurmala Racing Team”” nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Jurmala Racing Team” (vienotais reģistrācijas numurs 40008184558) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119, kopējā platībā 4651 m2. Zemesgabala nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir biedrības „Jurmala Racing Team” darbības nodrošināšana sporta atbalstīšanas jomā – ūdens motosporta bāzes izveidošanai. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Dubulti 0119 atrodas Sabiedrisko iestāžu teritorijā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā biedrības „Jurmala Racing Team” 2012.gada 10.jūlijā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēto iesniegumu „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119” ar lietas Nr.1.1-36/5026, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.375 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Jurmala Racing Team”” lēmuma 4.punktu izsakot šādā redakcijā:

„4. Zemesgabals tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ūdens motosporta bāzes izveidošanai un motosporta infrastruktūras objektu izvietošanai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF