Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.augustāNr. 413

protokols Nr. 12, 1. punkts

Par tehniskas kļūdas precizējumu
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
turpmākajiem 12 gadiem galīgajā redakcijā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.jūlija lēmumu Nr.377 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pilnveidotā redakcija kā galīgā redakcija un pieņemts lēmums nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otro redakciju, iespēju iepazīties ar tā galīgo redakciju Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā laika posmā no 2012.gada 16.jūlija līdz 6.augustam, saskaņā ar pielikumu. Izstādītajā un interneta mājas lapās www.jurmala.lv un www.grupa93.lv ievietotajā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem grafiskajā daļā ir atklāta tehniska rakstura kļūda. Saskaņā ar teritorijas plānojuma pārskatu, darba grupa nolēma ņemt vērā iedzīvotāju iesniegumu par teritoriju pie Ganu ielas un Slokas ielas un noteikt tajā dzīvojamās apbūves teritoriju. Nepieciešamie grozījumi tika veikti arī citās saistošajās kartēs. Lielupes aizsargjosla un applūstošās teritorijas robeža teritorijā pie Ganu ielas un Slokas ielas netika koriģēta atbilstoši saņemtajiem precizētajiem datiem.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu informācijas pieejamību sabiedrībai un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otro redakciju, un lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar tās galīgās redakcijas tehniski precizēto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pilnveidotā redakcija, ar šī lēmuma pielikumā tehniski precizētām grafiskās daļas kartēm, ir galīgā redakcija.

2. Pagarināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otro redakciju, iespēju iepazīties ar tā galīgo redakciju Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.pnktā noteiktajā kārtībā līdz 2012.gada 27.augustam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 Applūstošas teritorijas JPG

Pielikums Nr.2 Riska teritorijas JPG

Pielikums Nr.3 Apgrūtinājumi PDF

Pielikums Nr.4 Plūdu riska teritorijas PDF


Lejupielāde: DOC un PDF