Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.augustāNr. 414

protokols Nr. 12, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu,

ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” plānoto dalību 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (4.kārta)”, kuru ietvaros paredzēts iesniegt pieteikumu projektam „Biokurināmā katlumājas būvniecība Jūrmalas pilsētas teritorijā” un Jūrmalas pilsētas domes atbalstu šī projekta realizēšanai,

kā arī Ministru kabineta noteikumu Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” 12.punktu,

lai racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, kurā paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietvaros, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Jūrmalā, „Kauguri 0512” (kadastra Nr.13000200008, kadastra apz.13000200512) Ls 53 300 vērtībā, kura noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā par Ls 53 300 (piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti latu).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītie nekustamie īpašumi, pēc to ieguldīšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF