Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.augustāNr. 416

protokols Nr. 12, 4. punkts

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma
Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 pirkumu

2012.gada 5.aprīlī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.200 „Par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu”. Izsludinātajā termiņā zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 kopīpašnieki nebija iesnieguši pieteikumu par atsavināmās mantas pirkšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.200 „Par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6., 9. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 5.jūlija protokolu Nr.8-7/6 un to, ka J. Z. (personas kods ***) ir veikusi visu maksājumu Ls 9300 (deviņi tūkstoši trīs simti latu) apmērā par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra numuru 1300 512 3210 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 5.jūlijā notikušās ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra numuru 1300 512 3210 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar J.Z. (personas kods ***) par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra numuru 1300 512 3210, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 un kopējo platību 636,4 m2, pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

5. Ar lēmuma 2.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienu izbeigt 2012.gada 24.februārī ar I.S. (personas kods ***) noslēgto zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, kadastra numurs 1300 012 3209, kopējā platība 4276 m2, daļas 2115 m2 platībā nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/157.

6. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par 2012.gada 24.februāra līguma Nr.1.1-16.3.1/157 izbeigšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.416

(protokols Nr.12, 4.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 158,60

2. Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 85,00

3. Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas baneri Ls 38,43

Kopā: Ls 282,03


Lejupielāde: DOC un PDF