Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.augustāNr. 417

protokols Nr. 12, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.469
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.469 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu” un aizstāt vārdus un skaitļus „kadastra apzīmējums 1300 019 1606” ar vārdiem un skaitļiem „kadastra apzīmējums 1300 019 1604”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF