Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.augustāNr. 418

protokols Nr. 12, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.108
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.108 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu” un aizstāt vārdus un skaitļus „kadastra apzīmējums 1300 019 1606” ar vārdiem un skaitļiem „kadastra apzīmējums 1300 019 1604”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF