Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 419

protokols Nr. 13, 2. punkts

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļu un 6.panta 1.daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/107 „Par lēmuma projektu iesniegšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums” XI nodaļas 69. un 70.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksu:

1.1. pirmsskolas izglītības grupās Ls 1,50 dienā,

1.2. pamatizglītības pirmā posma 1.-6.klasē:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa (Ls)

1.

Brokastis

0,25

2.

Pusdienas

1,00

3.

Launags

0,25

2. Apstiprināt darbinieku un citu personu ēdināšanas pakalpojuma maksu:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa (Ls)

1.

Brokastis

0,35

2.

Pusdienas

1,40

3.

Launags

0,35

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

6. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmums Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”” un 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 1.punkta tabulas 3.punkts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF