Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 450

protokols Nr. 13, 37. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513”
daļas nomas līguma noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 9.februāra lēmumu Nr.134 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 1513” izveidots zemesgabals „Dzintari 1513” 11566 m2 platībā Meža prospekta uzturēšanai posmā no Turaidas ielas līdz Dzintaru dzelzceļa pārvadam.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 5.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Dzintari 1513” nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 008 1513. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000008651.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 17.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 15, kadastra Nr.1300 008 2305 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.6989.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs” zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513”, kadastra apzīmējums 1300 008 1513, daļu 260 m2 no kopējās platības 11566 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) uz pieciem gadiem sezonas būves (bez tiesībām paplašināt) uzturēšanai.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 17.novembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF