Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 452

protokols Nr. 13, 39. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 2002.gada 2.janvārī sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem Nr.47 un Nr.48, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu precīzu uzskaiti, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” aizstājot tā 1. un 2.pielikumus ar šī lēmuma 1. un 2.pielikumiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanās par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajos pilnvarojuma līgumos Nr.47 un Nr.48 saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu.

3. Gadījumos, kad pilnvarojuma līgumos minēto īpašumu apsaimniekošanas, pārvaldīšanas vai īpašuma tiesības tiek nodotas citam pārvaldniekam vai īpašniekam, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) veikt pašvaldības grāmatvedības uzskaites aktualizāciju.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļu (G.Jubele) pēc grāmatvedības uzskaites aktualizācijas sagatavot attiecīgas vienošanās par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajos pilnvarojuma līgumos Nr.47 un Nr.48.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 un 2 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF