Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 453

protokols Nr. 13, 40. punkts

Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma
Nr.1.1-16.1/1 pārjaunošanu ar P.M.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 31.oktobra lēmumu Nr.1260 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51” izveidots zemesgabals Edinburgas prospektā 51 3635 m2 platībā namīpašuma uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 23.janvāra lēmumu Nr.18 „Par pieskaitāmo platību noteikšanu pie ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51” noteikts, ka ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 uzturēšanai nepieciešamas zemesgabala 34/100 domājamās daļas 1236 m2 platībā, tai skaitā 17 m2 platībā ir koplietošanas satiksmes josla.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 29.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51, kadastra Nr.1300 008 3004, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.2714.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 25.augusta lēmumu Nr.624 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MPS” nekustamā īpašuma daļa – ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 un zemesgabala 34/100 domājamās daļas 1236 m2 platībā iznomāts līdz 2014.gada 25.augustam mākslas salona izveidošanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1107 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas privatizācijas projektu” tika apstiprināts sabiedrības ar ierobežoto atbildību „MPS” privatizācijas projekts paredzot, ka maksājumi par nekustamā īpašuma pirkumu Ls 223524 apmērā veicami piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 6.panta trešo daļu, kā arī, pieņemot zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MPS” valdes locekļa P.M. 2012.gada 20.jūlija iesniegumu (lietas Nr.1.1-37/5301) un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 7.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2008.gada 2.janvāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MPS” (vienotais reģistrācijas numurs 40003136265) noslēgto nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 un zemesgabala 34/100 domājamām daļām 1236 m2 platībā, pirkuma līgumu Nr.1.1-16.1/1 ar P.M..

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF