Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 456

protokols Nr. 13, 43. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318
„Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem”

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18.panta piektās daļas un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.343 „Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi” prasību izpildi, kā arī, ņemot vērā 2007.gada 4.oktobrī starp akciju sabiedrību „HANSABANKA” kā kreditoru un Jūrmalas pilsētas domi kā galvotāju noslēgto Galvojuma līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem”:

1. Papildināt lēmuma 2.punktu ar šādiem apakšpunktiem:

„2.7. Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam jānodrošina 2007.gada 4.oktobrī starp akciju sabiedrību „HANSABANKA” kā kreditoru un Jūrmalas pilsētas domi kā galvotāju noslēgtā Galvojuma līguma saistību pārņemšana;

2.8. Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam jānodrošina Latvijas Republikas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18.panta piektās daļas un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 3.maijā izdoto noteikumu Nr.343 „Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi” prasību izpilde.”

2. Aizstāt lēmuma 2.4.apakšpunktā vārdu „trīs” ar vārdu ”pieci”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF