Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 458

protokols Nr. 14, 1. punkts

Par kavējuma naudas dzēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 5.panta 2.daļas 5.punktu, 2007.gada 22.augustā noslēgto līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) Nr.1.1-16.5/873 starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, 2012.gada 26.jūlija sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” vēstuli Nr.1-9/389, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” kavējuma naudu pēc stāvokļa uz 2012.gada 30.augustu Ls 55 394,77 apmērā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai sagatavot Vienošanos par grozījumiem Līgumā, nosakot, ka:

2.1. pamatparāda atmaksa pēc stāvokļa uz 2012.gada 30.augustu Ls 58 071,87 apmērā veicama 12 mēnešu laikā, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” iesniegto grafiku;

2.2. grozīt Līguma 2.2.punktu, paredzot nepiemērot līgumsodus, kas izriet no pamatparāda, kas konstatēts uz 2012.gada 30.augustu.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram (V.Vītoliņš) kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF