Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 459

protokols Nr. 14, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379
„Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 37.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 12.nodaļas 12.6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 ,,Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Lēmums) pielikumā:

1. 1.nodaļas 1.5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.5. Apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.”

2. 1.nodaļas 1.6. punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.6. 1.4.punktā minētajiem amatiem (saskaņā ar pielikumu) papildus veic apdrošināšu pret nelaimes gadījumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem polises cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.”

3. Papildināt 2.nodaļas 2.1.punktu ar frāzi:

„un iepirkuma „Par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteiktajiem amatiem, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam” procedūras izsludināšanai nepieciešamo dokumentāciju”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.459

(protokols Nr.14, 6.punkts)

Pielikums 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 pielikuma 1.4 punktam

Pašvaldības iestāžu, aģentūru un struktūrvienību amatu saraksts, kuri ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veicot darba (amata) pienākumus

Pašvaldības policija, glābēji

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Glābšanas dienesta vadītājs

1

2

Vecākais glābējs

6

3

Glābējs

18

Pavisam kopā

25

Pasvaldības policija

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Priekšnieks

1

2

Priekšnieka vietnieks

1

3

Dežūrdienesta priekšnieks

1

4

Vecākais inspektors-lietvedis

1

5

Saimniecības vadītājs

1

6

Vecākais inspektors 8 st.

6

7

Inspektors 8 st.

2

8

Vecākais inspektors 24 st.

4

9

Inspektors 24 st

20

10

Inspektors 12 st.

11

11

Medicīnas māsa

4

Pavisam kopā

52

PII Podziņa

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Pirmsskolas izglītības skolotājs

7

2

Skolotāja palīgs

4

Pavisam kopā

11

PA Jūrmalas sociālās aprūpes cetrs

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Medicīnas māsa

1

2

Autovadītājs

1

3

Naktspatversmes vadītājs

1

4

Juriskonsults

1

5

Aprūpes mājās nodaļas vadītājs

1

Pavisam kopā

5

Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Direktors

1

2

Direktora vietnieks audzināšanas darbā

1

3

Speciālās izglītības un internāta skolotājs

4

4

Speciālās izglītības skolotājs

10

5

Sociālais pedagogs, direktora vietnieks izglītības jomā

1

6

Pulciņu skolotājs

1

7

Speciālās izglītības un pulciņa skolotājs

2

8

Internāta skolotāja

4

9

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2

10

Pirmsskolas izglītības skolotājs- logopēds

1

11

Psihologs

1

12

Nakts aukle

1

13

Nakts aukle, apkopēja

1

Pavisam kopā

30

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis”

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Medmāsa

1

2

Sociālais pedagogs

8

3

Pedagogs

1

4

Sociālais aprūpētājs

11

5

Pavārs

2

Pavisam kopā

23

Labklājības pārvalde

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Sociālās darba daļas vadītāja

1

2

Vecākais sociālais darbinieks

2

Psihologs

1

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

1

Sociālo pakalpojumu galvenais speciālists

1

Sociālo dzīvojamo platību uzskaites speciālists (0.5 amata skaita vienība)

1

Sociālās palīdzības daļas vadītājs

1

Sociālās palīdzības galvenais speciālists

2

Sociālās palīdzības speciālists

8

Reģistratore

1

Pavisam kopā

19

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Amatu skaits

1

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists (sabiedriskie algotie darbi)

2

2

sagādnieks (naudas inkasācija, aparātu apkope)

1

3

sagādnieks (naudas inkasācija, aparātu apkope)

1

Pavisam kopā

4

KOPĀ:

169


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF