Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 460

protokols Nr. 14, 7. punkts

Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Lēmuma 31.pielikumā (informatīvi –Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde) amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Administratīvās daļas vadītājs

1

565

565

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Administratīvās daļas vadītājs

1

665

665

1.2. Lēmuma 36.pielikumā (informatīvi –Jūrmalas Kultūras centrs):

1.2.1. amata vienības:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

1070

1070

Galvenais grāmatvedis

1

628

628

Grāmatvedis

0.5

500

250

Lietvedis

1

450

450

Skaņu gaismas operators, tehniskais darbinieks

1

350

350

Pašdarbības kolektīvu vadītāji (7*0.375)

2.625

467

1226

Pašdarbības kolektīvu vadītāji (3*0.5)

1.5

467

701

Dežurants

1

243

243

Apkopējs

3

202

606

Filiāle – Mākslinieku nams

Vadītājs

1

467

467

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

1212

1212

Galvenais grāmatvedis

1

743

743

Grāmatvedis

1

553

553

Lietvedis

1

553

553

Skaņu gaismas operators, tehniskais darbinieks

1

363

363

Pašdarbības kolektīvu vadītāji (5*0.375)

1.875

467

876

Pašdarbības kolektīvu vadītāji (5*0.5)

2.5

467

1168

Dežurants

2

243

486

Apkopējs

2

202

404

Filiāle – Mākslinieku nams

Vadītājs

1

628

628

1.2.2. likvidēt amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Sētnieks

1

202

202

1.3. Lēmuma 37.pielikumā (informatīvi –Jūrmalas pilsētas dome) amata vienības16.sadaļu ”Iepirkumu birojs”:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vecākais referents

3

614

1842

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vecākais referents

3

670

2010

2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF