Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 461

protokols Nr. 14, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.,10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu un Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” papildinot lēmuma 15.pielikumu (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs) ar sekojošu punktu:

Kods

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

2422 27

Jaunatnes lietu speciālists

1

400

400

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF