Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 462

protokols Nr. 14, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.13 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.augusta Izglītības komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-57/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”, grozot lēmuma 12.pielikumu sekojošiem amata nosaukumiem (informatīvi- PII „Zvaniņš”):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

Amatalga

Pavārs

1.50

300

450

Virtuves strādnieks

1.00

202

202

Pirmsskolas izglītības skolotājs

10.00

315

3150

Skolotāja palīgs

6.00

243

1458

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

1.20

315

378

Apkopēja

0.90

202

182

Sētnieks

1.00

202

202

2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF