Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 463

protokols Nr. 14, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikuma Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” 36.7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu, lēmuma 2.pielikumu papildinot (informatīvi iestāde „Jūrmalas Alternatīvā skola”) ar šādām amata vienībām:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Izglītības metodiķis

0.25

315

78,75

Veļas pārzinis

0.2

202

40,40

Skolotāja palīgs

1.00

243

243,00

Pirmsskolas izglītības fizkultūras skolotājs

0,2

315

63,00

2. Noteikt, ka šādi amati ar attiecīgajām skaita vienībām un amata likmēm stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas Alternatīvās skolas direktoram Egilam Blūmam.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF