Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 464

protokols Nr. 14, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 27.maija lēmuma Nr.233
„Par pirmsskolas iestādes „Sniegbaltīte” likvidāciju” 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 1.punktu un ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” nav pieprasījuma pēc sanatorijas tipa grupas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 27.maija lēmuma Nr.233 „Par pirmsskolas iestādes „Sniegbaltīte” likvidāciju” 2.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF