Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 469

protokols Nr. 14, 19. punkts

Par darbinieku pusdienu maksu
Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikuma Nr.73 „Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums” 43.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku pusdienām Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa” vienam darbiniekam Ls 1.27 (viens lats 27 santīmi) dienā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” vadītājai A.Auziņai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF