Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 470

protokols Nr. 14, 20. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 28. janvāra nolikuma Nr.10 „Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums” 51.2. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku pusdienām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” Ls 1,30 (viens lats, 30 santīmi) dienā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš’ vadītājai A.Berkovičai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF