Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 471

protokols Nr. 14, 21. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums” 52.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku pusdienām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” vienam cilvēkam Ls 1,05 (viens lats, pieci santīmi) dienā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri .

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājai Ludmilai Vahabovai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF