Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 472

protokols Nr. 14, 22. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums” 55.2punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku pusdienām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara” Ls 1,00 (viens lats 00 santīmi) dienā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” vadītājai Maritai Šteimanei.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF