Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 473

protokols Nr. 14, 23. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pilsētas sākumskolā „Ābelīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 28.janvāra nolikuma Nr.15 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums” 61.2. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku ēdināšanu – pusdienas Ls 1,30 (viens lats trīsdesmit santīmi) Jūrmalas pilsētas sākumskolā „Ābelīte”.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Ābelīte” direktorei Natālijai Zarānei.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF