Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 474

protokols Nr. 14, 24. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.5 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” nolikums” 51.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku pusdienām Ls 1,13 (viens lats trīspadsmit santīmi) Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītājai Malvīnai Maiborodai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF