Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 26.jūlija 340.lēmumu

2012.gada 30.augustāNr. 475

protokols Nr. 14, 25. punkts

Par maksas apstiprināšanu pašvaldības aģentūras
Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbinieku ēdināšanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksu par darbinieku ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktorei (A.Bērzupe) apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un ēdināšanas pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktorei A.Bērzupei.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.475

(protokols Nr.14, 25.punkts)

Darbinieku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem

pašvaldības aģentūrā „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena bez PVN

(latos)

1.

Maksa par pusdienām darbiniekiem

1.1.

pirmais ēdiens

1 persona

0,21

1.2.

otrais ēdiens

1 persona

0,50

.


Lejupielāde: DOC un PDF