Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 476

protokols Nr. 14, 26. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.13 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums” 51.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par darbinieku ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja p.i. A.Ozolai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.476

(protokols Nr.14, 26.punkts)

Maksa darbinieku ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Ēdināšanas pakalpojuma

cena

(LVL)

1.

Ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem, t.sk.:

1.1.

brokastis

1 porcija

0,56

1.2.

Pusdienas

1 porcija

1,37

1.3.

Launags

1 porcija

0,48


Lejupielāde: DOC un PDF