Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 477

protokols Nr. 14, 27. punkts

Par zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā
sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 17.augustā iesniegto iesniegumu Nr.20 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kāpu ielā 103, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 0501) sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieka N.Š. pilnvarotās personas Š.Č. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā ar kopējo platību 8003m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1203m2 platībā un piešķirot adresi Birzes iela 1, Jūrmala un atdalot zemes vienības daļu 4544m2 platībā un piešķirot adresi Birzes iela 3, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 2256m2, saskaņā ar grafisko pielikumu:

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 103, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

1.2. Zemes vienībai Kāpu ielā 103, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

1.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.2. zemes vienības daļa 12m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

1.2.3. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

1.2.4. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

1.2.5. zemes vienības daļa 131m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu (12010101);

1.2.6. zemes vienības daļa 1373m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap ūdens ņemšanas vietu (110907);

1.2.7. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0501 001 ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

1.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Birzes iela 1, Jūrmala ar kopējo platību 1203m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Birzes iela 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Birzes iela 1, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 44m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

2.2.4. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.5. zemes vienības daļa 59m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu (12010101);

2.2.6. zemes vienības daļa 46m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā pašteces kanalizācijas vadu (120103).

2.3. Uzdot zemes vienības Birzes iela 1, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Birzes iela 3, Jūrmala ar kopējo platību 4544m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Birzes iela 3, Jūrmalā daļai 2545m2 platībā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601, zemes vienības daļai 1999m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Birzes iela 3, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 6m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

3.2.4. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.5. zemes vienības daļa 15m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap ūdens ņemšanas vietu (110907).

3.3. Uzdot zemes vienības Birzes iela 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF