Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 478

protokols Nr. 14, 28. punkts

Par zemes vienību apvienošanu Sēravotu ielā 9,
Jūrmalā un Rucavas ielā 6, Jūrmalā

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora Valda Vītoliņa 2012.gada 10.jūlija iesniegumu Nr.1.1-33/3585 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” konsultantes -koordinatores K.B. 2012.gada 9.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/3067 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Rucavas ielā 6, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5710 un Sēravotu ielā 9, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5701, apvienošanu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā punkta otro apakšpunktu „Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā ar kopējo platību 1980m2 un Rucavas ielā 6, Jūrmalā ar kopējo platību 1717m2. Noteikt, ka zemes vienība Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, platība pēc zemesgabalu apvienošanas ir 3697m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Sēravotu ielā 9, Jūrmalā zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – 0902, saskaņā ar grafisko pielikumu .

1.2. Zemes vienībai Sēravotu ielā 9, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumu - zemes vienības daļa 334 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

1.3. Uzdot zemes vienības Sēravotu ielā 9, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Piešķirt adresi ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības Sēravotu ielā 9, Jūrmalā:

2.1. bērnunama ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5701 001 Sēravotu iela 9, Jūrmala;

2.2. ēdnīcas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5710 002 Sēravotu iela 9, korpuss 1, Jūrmala.

3. Likvidēt adresi bērnu atbalsta centra ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5710 001 Rucavas ielā 6, Jūrmala un piešķirt adresi Sēravotu iela 9, korpuss 2, Jūrmala.

4. Likvidēt adresi zemes vienībai Rucavas ielā 6, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5710.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF