Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 479

protokols Nr. 14, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396
„Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A,
Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu”

Izskatot Valsts zemes dienesta 2012.gada 9.augusta elektroniski saņemto iesniegumu Nr.1.1-24/5796 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei precizēt informāciju Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A, Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A, Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu” uz zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 69 atrodas garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 014, kurai nav noteikta atsevišķa adrese un jāprecizē adreses Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A, Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu”:

1. Papildināt lēmumu ar 5.19.punktu šādā redakcijā:

„5.19. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 014 piešķirt adresi Jūrmalā, Slokas ielā 69, korpuss 18,.”

2. Papildināt lēmumu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Likvidēt adresi zemes vienībai Jūrmalā, Slokas ielā 69A (kadastra apzīmējums 1300 010 3901) un Jūrmalā, Slokas ielā 69B (kadastra apzīmējums 1300 010 3903).”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF