Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 480

protokols Nr. 14, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Avotu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 9.augusta iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Avotu ielā 10, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 7201) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Avotu ielā 10, Jūrmalā īpašnieka J.L. pilnvarotās personas Ģ.B. un mantinieces I.M. iesniegumus izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.453 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Avotu ielā 10, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Avotu ielā 10, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Avotu ielā 10, Jūrmalā ar kopējo platību 2039m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1050m2 platībā un piešķirot adresi Avotu iela 10A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Avotu ielā 10, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 989m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Avotu ielā 10, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Avotu ielā 10, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus - noteikt, ka zemes vienības Avotu ielā 10, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.3. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Avotu ielā 10, Jūrmalā (apgrūtinājumu platību precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot):

2.3.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.3.2. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

2.3.3. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.3.4. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7201 001 ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

2.4. Uzdot zemes vienības Avotu ielā 10, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Avotu iela 10A, Jūrmalā ar kopējo platību 1050m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Avotu iela 10A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Avotu iela 10A, Jūrmalā (apgrūtinājumu platību precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot):

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

3.2.3. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.4. ēkas daļa ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7201 003 ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.3. Uzdot zemes vienības Avotu iela 10A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7201 003 Avotu ielā 10, korpuss 2, Jūrmala un piešķirt adresi Avotu iela 10A, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF