Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 481

protokols Nr. 14, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Ernesta ielā 6A, Jūrmalā un Ernesta ielā 8, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 17.augustā iesniegumu Nr.19 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Ernesta ielā 6A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 0117) un zemes īpašuma Ernesta ielā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 4207) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Ernesta ielā 6A, Jūrmalā un zemes vienības Ernesta ielā 8, Jūrmalā īpašnieces K.L.Š. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 26.jūnija lēmumu Nr.470 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Ernesta ielā 6A, Jūrmalā, Ernesta ielā 8, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ernesta ielā 6A, Jūrmalā un zemes vienības Ernesta ielā 8, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ernesta ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 3739m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 183m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Ernesta ielā 6A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Ernesta ielā 8, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3556m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Ernesta ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ernesta ielā 8, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemesgabals atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (04010103);

2.2.3. zemes vienības daļa 295m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Ernesta ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Ernesta ielā 6A, Jūrmalā ar kopējo platību 1735m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Ernesta ielā 8, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 183m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Ernesta ielā 6A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1918m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Ernesta ielā 6A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Ernesta ielā 6A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemesgabals atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (04010103);

3.2.3. zemes vienības daļa 159m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.4. zemes vienības daļa 56m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401).

3.3. Uzdot zemes vienības Ernesta ielā 6A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF