Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 482

protokols Nr. 14, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Viktorijas ielā 47, Jūrmalā un Turaidas ielā 44A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 10.augusta iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Viktorijas ielā 47, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 6505) un zemes īpašuma Turaidas ielā 44A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 6514) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Viktorijas ielā 47, Jūrmalā kopīpašnieces V.Š. pilnvarotās personas A.Š. iesniegumu un I.B. un zemes vienības Turaidas ielā 44A, Jūrmalā I.Z. piekrišanu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 27.janvāra lēmumu Nr.70 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Viktorijas ielā 47, Jūrmalā, Turaidas ielā 44A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Viktorijas ielā 47, Jūrmalā un zemes vienības Turaidas ielā 44A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Viktorijas ielā 47, Jūrmalā ar kopējo platību 925m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 85m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Turaidas iela 44A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Viktorijas ielā 47, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 840m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Viktorijas ielā 47, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Viktorijas ielā 47, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

2.2.3. zemes vienības daļa 70m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. ēka ar valsts aizsardzības Nr.5750 - valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.5. zemes vienības daļa 22m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

2.3. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6505 002 Viktorijas ielā 47, Jūrmala.

2.4. Uzdot zemes vienības Viktorijas ielā 47, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Turaidas ielā 44A, Jūrmalā ar kopējo platību 280m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Viktorijas ielā 47, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 85m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Turaidas ielā 44A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 365m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Turaidas ielā 44A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Turaidas ielā 44A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

3.2.3. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6514 001 ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.3. Uzdot zemes vienības Turaidas ielā 44A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF