Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 484

protokols Nr. 14, 35. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 4

Zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 4 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 4 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.237.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2010.gada 22.marta Ēkas kadastrālo uzmērīšanas lietu būvei (bērnudārzs) Jūrmalā, Salaspils ielā 4 ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 005 0506 001 galvenais lietošanas veids ir „skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas” (kods 1263).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2010.gada 28.maija aktu (kods 10 02616 0130000) par bērnudārza Jūrmalā, Salaspils ielā 4 pieņemšanu ekspluatācijā ēkas funkcijas raksturojums ir noteikts - 1263 – skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētas ēkas.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Salaspils ielā 4 atrodas „Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā”, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Salaspils ielā 4 (kadastra apzīmējums 1300 005 0506) ar zemesgabala kopējo platību 4593 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF