Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.aprīļa 212.lēmumu

2012.gada 30.augustāNr. 485

protokols Nr. 14, 36. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.575
„Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16”

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”, reģistrācijas Nr.40003258348, 2012.gada 28.jūnija iesniegumu par nomas maksas pārrēķinu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 un Jūrmalas pilsētas domes lēmuma precizēšanu, mainot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 2007.gada 12.jūlija, atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumu Nr.575 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16” zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 (kadastra apzīmējums 1300 003 0701) ar platību 6451 kv.m ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, ar 2009.gada 24.martu.

Ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 10.jūnija rīkojumu Nr.2-02/299 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” darbības apturēšanu un 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā” un 2009.gada 24.marta Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2008-39-05 ir noteikts, ka apturēto teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plānam, kas apstiprināts 1995.gada 27.jūlijā ar lēmumu Nr.893 „Par „Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)””. Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 atļautā izmantošana ir „Dabas pamatne” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumam Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)”.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 24.marta sprieduma lietā Nr.2008-39-05, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2. un 18.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.575 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16”, lemjošo daļu izsakot šādā redakcijā:

„Zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 (kadastra apzīmējums 1300 003 0701) ar platību 6451 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, ar 2007.gada 12.jūliju.”.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF