Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 487

protokols Nr. 14, 38. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30,
Jūrmalā iegūšanu pašvaldības īpašumā

Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”, nodokļu maksātāja kods 90000088687, ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2003.gada 30.aprīļa lēmumu nostiprināta īpašuma tiesība uz ēku (būvju) nekustamu īpašumu Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 526 4801, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 001, un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 002, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000099370, un ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2005.gada 17.maija lēmumu nostiprināta īpašuma tiesība uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805, kopējā platība 2459 m 2 , Tukuma ielā 30, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000080164.

Ņemot vērā to, ka 2009.gadā tika slēgta Ķemeru pasta nodaļa Tukuma ielā 30, Jūrmalā, un divstāvu pasta ēka kopš tā laika netiek izmantota un apsaimniekota, Jūrmalas pilsētas domei ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” valdi jau kopš 2010.gada ir noritējusi sarakste par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Ēka Tukuma ielā 30, Jūrmalā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas – Ķemeru kūrorts - (valsts aizsardzības Nr.6085) 100 m aizsardzības zonā. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības plāna vēsturiskās apbūves izvērtējumam ēka ir arhitektoniski un pilsētbūvnieciski vērtīga, saglabājama vai rekonstruējama.

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” nekustamo īpašumu Tukuma ielā 30, Ķemeros, Jūrmalā, kas sastāv no divstāvu pasta ēkas, pagraba (kadastra Nr.1300 526 4801) un zemes gabala 2459 m 2 platībā (kadastra Nr.1300 026 4805), atsavina izsoles kārtībā ar augšupejošu soli LVL 700, nosakot nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) pārdošanas izsoles cenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību LVL 69 000. Izsole paredzēta 2012.gada 10.septembrī plkst.10.00 valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” telpās Ziemeļu ielā 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novadā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 17.punktu, lai nodrošinātu 15.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildi – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī, lai saglabātu un apsaimniekotu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas – Ķemeru kūrorts - (valsts aizsardzības Nr.6085) 100 m aizsardzības zonā atrodošo nedzīvojamo ēku Tukuma ielā 30, Jūrmalā, un ņemot vērā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 16.augustā reģistrēto vēstuli „Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Ķemeri, Jūrmalā izsoli”, lietas Nr.1.1-28/5899, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iegūt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pastāvīgo funkciju veikšanai nekustamo īpašumu Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kas sastāv no divstāvu pasta ēkas, pagraba (kadastra Nr.1300 526 4801) un zemes gabala 2459 m2 platībā (kadastra Nr.1300 026 4805).

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru (V.Vītoliņš) piedalīties valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, izsolē (2012.gada 10.septembrī plkst.10.00 Ziemeļu ielā 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novadā) ar mērķi iegādāties izsolāmo īpašumu par nosacīto cenu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF