Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 488

protokols Nr. 14, 39. punkts

Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38,
Meža prospektā 38B un Bulduri 4506 turpmāku izmantošanu

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 5.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.205 „Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un Bulduri 4506 iznomāšanu” iznomāt pašvaldībai piederošus neapbūvētus zemesgabalus Jūrmalā, Meža prospektā 38, kadastra apzīmējums 1300 007 4505, kopējā platība 2951 m2, Jūrmalā, Meža prospektā 38B, kadastra apzīmējums 1300 007 4509, kopējā platība 2940 m2, un Jūrmalā, Bulduri 4506, kadastra apzīmējums 1300 007 4506, kopējā platība 2214 m2, uz 10 gadiem atbilstoši zemesgabalu lietošanas mērķiem.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.205 „Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un Bulduri 4506 iznomāšanu”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) un Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai (L.Maziņa) divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izvērtēšanai Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejai (L.Loskutova) priekšlikumus par pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4505, Jūrmalā, Meža prospektā 38B ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4509 un Jūrmalā, Bulduri 4506 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4506, turpmāku izmantošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF