Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 489

protokols Nr. 14, 40. punkts

Par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā, nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROJEKTI”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 10.februāra lēmumu Nr.12 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 0160” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Dzintari 0160 ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 008 0160 un platību 108 m2 kā starpgabals, lai pievienotu to zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 4a. Noteiktais zemesgabala lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve - 0801.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2012.gada 24.maija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 0160, Jūrmala, kadastra numurs 1300 008 0161, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0050 5619.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROJEKTI” Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 13.augustā reģistrēto iesniegumu, lietas Nr.1.1-37/5842, kā arī, pieņemot zināšanai Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROJEKTI” (vienotais reģistrācijas numurs 40103395248) par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0160, kopējā platība 108 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz 12 (divpadsmit) gadiem teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF