Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 490

protokols Nr. 14, 41. punkts

Par zemesgabala Cīruļu ielā 90, Jūrmalā nomas līguma
pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AKME BŪVE”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 13.maija lēmumu Nr.105 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 90” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 2211 m2 platībā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2007.gada 2.februāra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Cīruļu ielā 90, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 6913, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000301297.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.344„Par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Akme Būve””, 2011.gada 5.septembrī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AKME BŪVE” noslēgts līgums Nr.1.1-16.3.1/706 par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 nomu uz vienu gadu sakopšanai un labiekārtošanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AKME BŪVE” (vienotais reģistrācijas numurs 40003895053) par zemesgabala Cīruļu iela 90, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 6913, kopējā platība 2211 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz 5 (pieciem) gadiem teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai, nosakot, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izstrādāts un saskaņots teritorijas labiekārtojuma projekts.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2011.gada 5.septembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/706.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF